Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Hotelu Troja**** (dále jen "VOP")

 1. Obecné
  • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro plnění plynoucí společností Hotel Troja s.r.o.(HT), které spočívá v poskytování ubytování a restauračních služeb.
  • VOP jsou platné pro veškeré uzavřené vztahy.
 2. Uzavření smlouvy
  • Smluvní vztah vzniká na základě písemné nabídky/poptávky smluvního partnera a na základě jejího přijetí hotelem. Vztah je uzavřen vzájemným odsouhlasením. Tj., písemně, v textovém formátu (e-mail, fax).
  • Skupinové rezervace jsou vždy předem písemně potvrzeny a všechny služby jsou podrobně popsány, včetně jejich plnění a následného vyúčtování.
  • Skupinovou rezervaci se rozumí 10 a více pokojů a následná gratuita je vždy potvrzena písemně.
  • Bez svolení není možné prostory poskytovat třetím osobám.
 3. Ubytovací část - pokoje
  • Pokoje jsou poskytovány výhradně k ubytování.
  • Rezervované pokoje jsou pro smluvního partnera k dispozici v den příjezdu od 14:00 hodin. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je hotel oprávněn obsadit rezervované pokoje po 21. hodině jiným způsobem bez nároku na vrácení peněz.
  • Pokoje musí být v den odjezdu vyklizeny nejpozději do 11:00 hodin. Denní sazba za dodatečné užívání pokoje do 14:00 hodin je 30 Eur, od 14:00 hodin 100% z plné ceny za ubytování (ceníková cena).
 4. Plnění, ceny, úhrady, vzájemné vyúčtování a postupování
  • Ceny jsou stanoveny podle ceníku hotelu nebo písemně dohodnuty předem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně současné platné sazby DPH podle zákona.
 5. Odstoupení, storno, snížení počtu pokojů
  • Rezervace smluvního partnera jsou závazné pro oba smluvní partnery. Pokud nebylo ujednáno nebo pokud vypršelo právo na odstoupení od smlouvy, nebo pokud neexistuje zákonné právo na odstoupení nebo výpověď smlouvy, a pokud hotel nesouhlasí se zrušením smlouvy, vyhrazuje si hotel právo účtovat smluvní cenu i v případě nevyužití výkonu.
   a) 50% celkové smluvní ceny, pokud hotel obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů 60 až 30 dní před rezervovaným termínem.
   b) 80% celkové smluvní ceny, pokud hotel obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů 29 až 4 dní před rezervovaným termínem.
   c) 100% celkové smluvní ceny, pokud hotel obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů méně než 3 dny před rezervovaným termínem.
 6. Odstoupení / výpověď smluvního vztahu
  • Hotel Troja s.r.o. je podle zákonných ustanovení oprávněna k odstoupení od smlouvy. Dále je oprávněna k odstoupení, pokud
   a) není možná realizace smlouvy z důvodu vyšší moci, stávky nebo jiných okolností, které nezapříčinila společnost přímo,
   b) smluvní partner uvádí klamavé nebo nesprávné informace o důležitých datech,
   c) smluvní partner používá jméno hotelu Troja k reklamním účelům bez předchozího písemného svolení
  • Hotel Troja musí smluvního partnera o odstoupení / výpovědi neprodleně, nejpozději do 10 dnů po zjištění jejich důvodu, písemně uvědomit. Zrušení smlouvy ze strany hotelu není důvodem k uplatňování nároků na náhradu škody ze strany smluvního partnera nebo k jiným kompenzacím.
 7. Místo plnění a úhrady, místo soudní příslušnosti, vedlejší úmluvy, částečná neplatnost
  • Místem plnění a úhrady je pro obě smluvní strany sídlo společnosti Hotel Troja s.r.o..
  • Veškeré spory se řídí českým právem.
  • Místem soudní příslušnosti je Praha.
  • Budou-li jednotlivá ustanovení smlouvy včetně těchto obchodních podmínek neplatná, není tímto dotčena platnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany neprodleně nahradí neplatná ustanovení takovými platnými ustanoveními, která se co možná nejvíce přiblíží požadovanému účelu a jejich hospodářskému významu. Totéž platí v případě, pokud by se ve smlouvě vyskytovaly mezery v úpravě.
slide 1 slide 2 slide 3

KONTAKT: TROJSKÁ 2232/1, 182 00 PRAHA 8, +420 775 477 128, RECEPCE@HOTELTROJA.CZ